Alle voor een ANBI relevante gegevens

De Stichting Thorium MSR wil het algemeen belang dienen en heeft dan ook de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Statushouders zijn verplicht de onderstaande gegevens op hun site te vermelden.

1. Naam van de instelling

In het Nederlands: Stichting Thorium MSR. In het Engels: Thorium MSR Foundation. Beide namen zijn opgenomen in de statuten.

2. RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de stichting is 856037187.

3. Contactgegevens

Algemeen e-mailadres: mail@thmsr.com
Voorzitter: Gijs Zwartsenberg
Secretaris: Kors Bos
Penningmeester: Sylvia Barlag
Vestigingsadres: Kastanjelaan 5, 1214LE Hilversum

4. Doelstelling, zoals omschreven in de statuten

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. te fungeren als betrouwbare bron van informatie met betrekking tot nucleaire technologie in het algemeen en het gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren in het bijzonder.
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het gebruiken van wetenschappelijk getoetste informatie, het kritisch vergelijken van bronnen en het onderhouden van een netwerk van relevante wetenschappers, ontwikkelaars en andere deskundigen, het deelnemen aan congressen, symposia en dergelijke. Daarnaast wil de stichting alle initiatieven op dit gebied bijeen brengen, informatie over dit onderwerp breed beschikbaar maken en een platform bieden voor discussie, alles in de ruimste zin van het woord.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de stichting

De missie van Stichting Thorium MSR is om wetenschappelijk correcte informatie over Thorium MSR technologie aan te bieden zodat mensen zelf een mening over dit onderwerp kunnen vormen. De stichting laat zich hier bijstaan door een Wetenschappelijke Raad, die bestaat uit Sander de Groot (NRG, Petten), Jan Leen Kloosterman (TU Delft) Jilt Sietsma (TU Delft).

Werkzaamheden van de instelling

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit alle activiteiten die het doel om informatie over Thorium MSR aan te bieden ondersteunen. Hieronder vallen o.a. het onderhouden, verbeteren, en uitbreiden van de informatie op de website www.thmsr.nl, het geven van voordrachten over Thorium MSR technologie, het onderhouden van contacten met anderen die zich bezighouden met Thorium MSR technologie in binnen- en buitenland, het organiseren en bijwonen van relevante evenementen.

Een overzicht van de toekomstige projecten door de instelling

Projecten die de stichting wil uitvoeren vloeien rechtstreeks voort uit haar doelstelling. De keuze welke projecten worden uitgevoerd hangt samen met onder meer de beschikbare geldelijke en personele middelen en eventueel de actuele ontwikkelingen waarop aansluiting wordt gezocht. Het bestuur zal steeds kiezen voor een kosteneffectieve besteding van de middelen die haar ter beschikking staan.

Voorbeelden van projecten

De technologie van het gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren staat, ondanks succesvolle experimenten in de jaren zestig van de vorige eeuw, in de kinderschoenen voor wat betreft haar implementatie in de huidige tijd. Zij vergt ontwikkeling op een groot aantal terreinen. De informatie erover is dus niet statisch, en het verkrijgen van betrouwbare informatie over de ontwikkelingen verlangt intensieve contacten met onderzoekers in het veld. Anderzijds vergt het verspreiden van deze informatie toegang tot een zo breed mogelijk publiek van geïnteresseerden. Projecten kunnen zowel uit het verwerven van kennis als uit het verspreiden van kennis tot doel hebben. Een aspect dat hierin ook niet kan worden gemist zijn discussie en debat, zowel in de kleinere kring van onderzoekers als in de grotere maatschappelijke context. Voor beide aspecten wil de stichting een platform bieden en faciliteren. Alle soorten projecten die het bovenstaande voortkomen, kunnen, mits zij binnen de mogelijkheden van de stichting vallen, in aanmerking komen om te worden uitgevoerd.

Voorbeelden van projecten die hieruit voort kunnen vloeien zijn:

 • Het verder inrichten en up-to-date houden van de content van thmsr.nl en thmsr.com
 • Het vertalen in het Nederlands van de Engelstalige gedeelten van de website
 • Het verzorgen van lezingen – vanuit de (oprichters van) de stichting zijn tussen april 2015 en mei 2016 zo’n acht lezingen gegeven, de bedoeling is dit aantal verder op te voeren
 • Het beleggen van expert-meetings met toonaangevende onderzoekers uit binnen- en buitenland
 • Het organiseren van publieks-events zoals de in februari 2016 gehouden ‘meet&greet’ met Kirk Sorensen
 • Het organiseren van grotere publieks-events zoals het in april 2015 gehouden symposium te Delft
 • Het bezoeken van en deelnemen aan internationale symposia en congressen, om op de hoogte te blijven en om verslag uit te brengen
 • Het in contact komen en blijven van wereldwijde ontwikkelcentra voor deze technologie. Hierbij kan het zowel gaan om particuliere startups als om groepen binnen universiteiten
 • Het uitbrengen van publicaties zoals boeken of rapporten, of het meewerken aan de totstandkoming hiervan
 • Het steunen van onderzoek naar het gebruik van thorium in gesmoltenzoutreactoren
Werving van gelden

De stichting richt zich voor het verwerven van gelden met name op het ontvangen van donaties. Daarbij kan het gaan om eenmalige bedragen of periodiek te ontvangen bedragen. Bij eenmalige bedragen kan het gaan om grote of kleine bedragen. Op de website biedt de stichting een online betaalmogelijkheid op basis van PayPal. Daarnaast vermeldt zij haar IBAN nummer op haar website thmsr.nl. Regelmatig zal worden bekeken of hieraan mogelijkheden dienen te worden toegevoegd.

De stichting wil een bestand opbouwen van donateurs die op regelmatige basis doneren, bijvoorbeeld een jaarlijks bedrag. Opbouwen van een dergelijk bestand kan niet alleen zorgen voor een regelmatige stroom van inkomsten, met de aanwezigheid van een donateursbestand wil de stichting ook de legitimiteit van haar missie onderstrepen.

De stichting verwacht ook gelden te kunnen verwerven in de vorm van vergoedingen voor activiteiten zoals het geven van lezingen of gastlessen. Hoewel deze activiteiten ook pro deo worden aangeboden, kan in voorkomende gevallen een vergoeding worden gevraagd die aan de stichting ten goede komt. Ook voor het meewerken aan studies en rapporten kan een vergoeding worden gevraagd die aan de stichting ten goede komt.

Beschikken over het vermogen van de stichting

De penningmeester en de voorzitter hebben toegang tot de bankrekening van de stichting en kunnen hiermee betalingen uitvoeren. Alle bestuursleden kunnen tot op transactieniveau inzage krijgen in de wijze waarop de stichting over haar financiële middelen beschikt. Het financiële jaarverslag wordt na het opmaken van de boeken na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Bestuursleden geven elkaar bij de jaarlijkse controle van de boeken onderling decharge.

6. Bestuurssamenstelling

Het bestuur wordt gevormd door Gijs Zwartsenberg (voorzitter), Kors Bos (secretaris) en Sylvia Barlag (penningmeester).

7. Het beloningsbeleid van de stichting

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden pro bono. Wel kan het bestuur aan bestuurders een vergoeding toekennen voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dergelijke vergoedingen worden verantwoord in het openbare jaarverslag van de stichting.

Statuten, artikel 3. 5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan bestuurders een vergoeding toekennen voor de door hen in de uitoefening gemaakte kosten.

Statuten, artikel 5.1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de stichting

De stichting houdt een tijdlijn bij waarop activiteiten worden vermeld die de stichting heeft ondernomen, dan wel waaraan zij heeft deelgenomen. Deze zijn te vinden in de jaarverslagen die per jaar op de website thmsr.nl worden opgenomen.

9. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting

De balans en de staat van baten en lasten worden elk jaar met het jaarverslag gepubliceerd en op de website thmsr.nl gepubliceerd.

Beheer

Na afloop van het eerste boekjaar (29 januari 2016 tot 31 december 2017) zal een balans worden opgesteld met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting wordt verklaard. In de bijlage ‘Financiële prognose Stichting Thorium MSR’ wordt de huidige financiële situatie beschreven en de prognose voor het lopende en komende jaren.

10. Statuten

De volledige versie van de Oprichtingsacte vindt u hier (pdf).